LIÊN HỆ


Công ty Cổ phần Roxy Việt Nam
83A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84 24 38 22 28 00
Fax: 84 24 38 22 27 76
Email: Roxyvietnam@roxyvietnam.com.vn
 

Quan hệ cổ đông » THÔNG BÁO HỦY TƯ CÁCH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ROXY VIỆT NAM

 Ngày 26/10/2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ROXY VIỆT NAM KÍNH THÔNG BÁO TỚI QUÝ CỔ ĐÔNG VÀ CÁC CƠ QUAN HỮU QUAN VỀ VIỆC ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC THÔNG BÁO HỦY TƯ CÁCH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ROXY VIỆT NAM