LIÊN HỆ


Công ty Cổ phần Roxy Việt Nam
83A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84 4 38 22 28 00
Fax: 84 4 38 22 27 76
Email: Roxyvietnam@roxyvietnam.com.vn
 Quan hệ cổ đông » TIN TỨC CHO CỔ ĐÔNG

Biên bản họp và ...
Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông kỳ họp năm tài chính kết thúc ngày 30/6/20
QUY CHẾ LÀM VIỆC ...
QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30/6/2020
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC ...
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM BAN KIỂM SOÁT VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC ...
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC ...
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC NÂNG CẤP SỬA CHỮA NÂNG CẤP KHÁCH SẠN MOVENPICK HÀ NỘI
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC ...
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THÔNG QUA THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT CHO NĂM TÀI CHÍNH KÊT THÚC NGÀY 30/6/2020
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC ...
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30/6/2020
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC ...
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẦU CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
BÁO CÁO CỦA HỘI ...
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
BÁO CÁO CỦA BAN ...
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT ...
MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
First
«Pre.
1
2
3
4
5
6
7
Next»
Last