LIÊN HỆ


Công ty Cổ phần Roxy Việt Nam
83A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84 24 38 22 28 00
Fax: 84 24 38 22 27 76
Email: Roxyvietnam@roxyvietnam.com.vn
 Quan hệ cổ đông » TIN TỨC CHO CỔ ĐÔNG

THÔNG BÁO HỦY TƯ ...
THÔNG BÁO HỦY TƯ CÁCH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ROXY VIỆT NAM
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ...
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Biên bản họp và ...
Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông kỳ họp năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2021
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ...
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
DỰ THẢO BIÊN BẢN ...
DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
BIỂU MẪU PHIẾU BIỂU ...
BIỂU MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
BIỂU MẪU GIẤY ỦY ...
BIỂU MẪU GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
BÁO CÁO CỦA HỘI ...
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC ...
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ CHƯƠNG ĐẦU TƯ VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ ĐẦU TƯ
TỜ TRÌNH VỀ THÙ ...
TỜ TRÌNH VỀ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC ...
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30/6/2021
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC ...
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC NÂNG CẤP SỬA CHỮA NÂNG CẤP KHÁCH SẠN MOVENPICK HÀ NỘI
First
«Pre.
1
2
3
4
5
6
7
Next»
Last