LIÊN HỆ


Công ty Cổ phần Roxy Việt Nam
83A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84 24 38 22 28 00
Fax: 84 24 38 22 27 76
Email: Roxyvietnam@roxyvietnam.com.vn
 Quan hệ cổ đông » BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN ...
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30/06/2020
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN ...
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30/06/2019
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN ...
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30/06/2018
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN ...
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30/06/2017
BÁO CÁO TÌNH HÌNH ...
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NỬA ĐẦU NĂM 2018
BÁO CÁO TÌNH HÌNH ...
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NỬA ĐẦU NĂM 2017
Báo cáo tình hình ...
Báo cáo tình hình quản trị công ty đầu năm 2016
Báo cáo thường niên ...
Báo cáo thường niên năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2016
Báo cáo tình hình ...
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015
Báo cáo thường niên ...
Báo cáo thường niên năm 2015