LIÊN HỆ


Công ty Cổ phần Roxy Việt Nam
83A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84 24 38 22 28 00
Fax: 84 24 38 22 27 76
Email: Roxyvietnam@roxyvietnam.com.vn
 

Quan hệ cổ đông » BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

 Ngày 04/10/2021
Công ty Cổ phần Roxy Việt Nam kính gửi tới Quý Cổ đông BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021