LIÊN HỆ


Công ty Cổ phần Roxy Việt Nam
83A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84 24 38 22 28 00
Fax: 84 24 38 22 27 76
Email: Roxyvietnam@roxyvietnam.com.vn
 

Quan hệ cổ đông » GIẢI TRÌNH Ý KIẾN NGOẠI TRỪ CỦA KIỂM TOÁN VÀ VẤN ĐỀ CẦN NHẤN MẠNH TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIÊM TOẢN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30/6/2019

 Ngày 27/9/2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ROXY VIỆT NAM KÍNH THÔNG BÁO TỚI QUÝ CỔ ĐÔNG VÀ CÁC CƠ QUAN HỮU QUAN ĐƯỜNG DẪN TOÀN VĂN VĂN BẢN GIẢI TRÌNH Ý KIẾN NGOẠI TRỪ CỦA KIỂM TOÁN VÀ VẤN ĐỀ CẦN NHẤN MẠNH TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIÊM TOẢN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30/6/2019