LIÊN HỆ


Công ty Cổ phần Roxy Việt Nam
83A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84 24 38 22 28 00
Fax: 84 24 38 22 27 76
Email: Roxyvietnam@roxyvietnam.com.vn
 

Quan hệ cổ đông » BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30/06/2017

 Ngày 02/11/2017
CÔNG TY CỔ PHẨN ROXY VIỆT NAM KÍNH GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG VÀ CÁC CƠ QUAN HỮU QUAN
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30/06/2017