LIÊN HỆ


Công ty Cổ phần Roxy Việt Nam
83A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84 24 38 22 28 00
Fax: 84 24 38 22 27 76
Email: Roxyvietnam@roxyvietnam.com.vn
 

Quan hệ cổ đông » BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NỬA ĐẦU NĂM 2018

 Ngày 10/07/2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ROXY VIỆT NAM KÍNH GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG VÀ CÁC CƠ QUAN HỮU QUAN
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NỬA ĐẦU NĂM 2018