CONTACT


Roxy Vietnam JSC
83A Ly Thuong Kiet, Ha Noi, Viet Nam
Tel: 84 24 38 22 28 00
Fax: 84 24 38 22 27 76
Email: Roxyvietnam@roxyvietnam.com.vn

NEWS

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG ...
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊNNĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30/06/2017 ...