CONTACT


Roxy Vietnam JSC
83A Ly Thuong Kiet, Ha Noi, Viet Nam
Tel: 84 24 38 22 28 00
Fax: 84 24 38 22 27 76
Email: Roxyvietnam@roxyvietnam.com.vn

NEWS

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30/06/2017
NGÀY 02/10/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30/06/2017

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Roxy Việt Nam trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

 

1. Thời gian: 8h00 thứ Ba, ngày 31 tháng 10 năm 2017

 

2. Địa điểm: Phòng hội thảo tầng 2, khách sạn Moevenpick Hà nội, 83A Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

 

3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty Cổ phần Roxy Việt Nam và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 24 tháng 10 năm 2017

 

4. Nội dung Đại hội

a)        Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2018

b)       Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2017 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2018

c)        Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2017 và kế hoạch năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2018

d)       Thông qua Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2017 của Công ty Cổ phần Roxy Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Grant Thorton (Việt Nam)

e)      Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2018.

 

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty

Hình thức đăng ký:

Thư: Xin gửi về địa chỉ : Công ty Cổ phần Roxy Việt Nam, 83A Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 38222800/ máy lẻ: 6326

Thời hạn đăng ký: Trước ngày 24 tháng 10 năm 2017

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

 

Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự!

 

                                                                                              Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                CHỦ TỊCH

  

 

                                                                                             CHONG JIN FATT

Kính gửi Quý Cổ đông của Công ty Cổ Phần Roxy Việt Nam toàn văn Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đã được kí.

 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30/06/2017