LIÊN HỆ


Công ty Cổ phần Roxy Việt Nam
83A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84 4 38 22 28 00
Fax: 84 4 38 22 27 76
Email: Roxyvietnam@roxyvietnam.com.vn
 

Quan hệ cổ đông » TỜ TRÌNH VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM BAN KIỂM SOÁT VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Ngày 12/10/2020,
Công ty Cổ phần Roxy Việt Nam kính gửi tới Quý cổ đông TỜ TRÌNH VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM BAN KIỂM SOÁT VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP